Informatie over gegevensbescherming

voor klanten, leveranciers, sollicitanten en alle verdere zakenpartners

Informatie over de verwerking van gegevens volgens art. 13 van de AVG

Hoe verzamelen we uw gegevens? Informatie over gegevensbescherming voor klanten, leveranciers, sollicitanten en alle verdere zakenpartners.

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld door de verordening is

medi GmbH & Co. KG
Medicusstr. 1
D-95448 Bayreuth
Germany
Telefon: +49 (0)921 912-0
Telefax: +49 (0)921 912-57 
E-Mail: info@medi.de

Vertegenwoordigd door de bedrijfsleiders: Dirk Treiber, Gerhard Kolb, Stefan Weihermüller 

Onze gegevensverwerker

ePrivacy GmbH
Prof. Dr. Christoph Bauer
Große Bleichen 21
20354 Hamburg
Germany
E-Mail: dataprotection@medi.de

Klanten en leveranciers

Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens: aard, doelstelling en gebruik

Als u een contractuele verbintenis met ons aangaat, wordt de volgende informatie verzameld:

 • aanhef, titel, voornaam, achternaam
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • evt. faxnummer (indien beschikbaar en gewenst)
 • evt. bankgegevens
 • evt. geboortedatum 
 • evt. toegangsgegevens (wanneer dat nodig is voor de samenwerking)
 • evt. kredietwaardigheidsgegevens (met aanleiding of steekproefsgewijs)
 • evt. resultaat van de controle op sancties Bijkomend met aanleiding bij patiënten/eindgebruikers
 • bij maatwerkproducten: persoonlijke maatgegevens, evt. daarmee verbonden indicatie (gezondheidsgegevens)
 • bij klachten: foto’s, evt. ook met achtergrondinformatie over gezondheid, bv. intoleranties, e.d. (gezondheidsgegevens)
 • voor medi vision: datum en tijd van de scan, softwareversie van de app, meetgegevens en omtrekken tot de taille, 3D-model (bestand met geanonimiseerde (of gerandomiseerde) naam).

Bovendien wordt alle informatie verzameld die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u.

Tot de verzamelde gegevens kunnen ook bijzondere categorieën van persoonlijke gegevens behoren zoals bedoeld in art. 9 AVG. Daaronder vallen bijvoorbeeld gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, alsook genetische of biometrische gegevens of ook gezondheidsgegevens. Bij de uitvoering van de overeenkomst worden dan op de eerste plaats bv. verzekeringsdocumenten, correspondentie, doktersverklaringen of -rapporten e.d. verzameld. Onder bepaalde omstandigheden worden deze gegevens met uw toestemming ook bij derden opgevraagd (bv. bij de behandelende arts) of de gegevens worden door derden doorgegeven (bv. het ziekenfonds).

Persoonlijke gegevens en ook bijzondere categorieën persoonlijke gegevens worden verzameld in de volgende gevallen:

 • om u als klant of leverancier te kunnen identificeren;
 • om u individueel advies te kunnen geven;
 • om onze contractuele plichten tegenover u te kunnen vervullen;
 • om onze wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen;
 • voor correspondentie met u;
 • voor facturatie of evt. in het kader van de opvolging van betalingen;
 • voor doeleinden van toegelaten direct mailing;
 • om mogelijke vorderingen tegen u te doen gelden.

De persoonlijke gegevens worden verwerkt als gevolg van uw aanvraag bij/opdracht door ons en de verwerking is vereist voor de genoemde doeleinden voor de uitvoering van uw opdracht en voor de vervulling van verplichtingen van het onderliggende contract. (Rechtmatige grondslag art. 6, 1b AVG).

Wanneer u geabonneerd bent op een nieuwsbrief of deelneemt aan een wedstrijd, berust de verzameling en verwerking van gegevens op uw toestemming (Rechtmatige grondslag art. 6, 1a AVG). Deze kunt u in de toekomst op elk moment gewoon herroepen.

De verzamelde persoonlijke gegevens worden opgeslagen voor de wettelijke bewaarperiode voor handelszaken (6 of 10 jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de overeenkomst werd beëindigd) en daarna worden ze gewist. Dit geldt uitzonderlijk niet wanneer ons op grond van een fiscale of handelsrechtelijke bewaringsplicht (volgens het wetboek van koophandel, strafrecht of belastingen) een langere bewaringstermijn is opgelegd of wanneer u ingestemd hebt met een langere bewaring.

Sollicitanten

Welke gegevens worden door ons verwerkt? En voor welke doeleinden?

We verwerken de gegevens die u ons in verband met uw sollicitatie toegestuurd heeft, om na te gaan of u in aanmerking komt voor de betreffende positie (of eventuele andere open posities in onze bedrijven) en om de sollicitatieprocedure te doorlopen.

Op welke rechtmatige basis gebeurt de verwerking?

De rechtmatige grondslag voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in deze sollicitatieprocedure is in de eerste plaats § 26 van de GDPR in de versie die van kracht is vanaf 25/05/2018. 

Deze verordening bepaalt dat de verwerking van gegevens rechtmatig is als deze in het kader van de beslissing over de rechtvaardiging van een dienstverband vereist is.

Indien de gegevens na afloop van de sollicitatieprocedure eventueel nodig zijn voor een rechstvordering, kunnen gegevens verwerkt worden op basis van de bepalingen van art. 6 van de AVG , specifiek voor behartiging van het gerechtvaardigde belang volgens art. 6 alinea 1f) van de AVG. Ons belang is dan het doen gelden van of verweer tegen eisen.

Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

Gegevens van sollicitanten worden in het geval van een negatief antwoord na 6 maanden gewist.

In het geval dat u ingestemd hebt met een verdere opslag van uw persoonlijke gegevens, zullen we uw gegevens opnemen in ons sollicitantenbestand. Daarin worden de gegevens na verloop van een jaar gewist.

Als u in het kader van de sollicitatieprocedure de toezegging voor een positie gekregen hebt, dan worden de gegevens uit het sollicitantenbestand overgebracht naar ons personeelsinformatiesysteem.

Aan welke ontvangers worden de gegevens doorgegeven?

We gebruiken voor de sollicitatieprocedure een gespecialiseerde softwareleverancier. Deze werkt voor ons als dienstverlener en kan als gevolg van het onderhoud en de verzorging van de systemen eventueel ook kennis krijgen van uw persoonlijke gegevens. We hebben met deze leveranciers een zogenaamde verwerkingsovereenkomst afgesloten, om te garanderen dat de gegevensverwerking op betrouwbare wijze gebeurt.

Uw sollicitatiegegevens worden na ontvangst van uw sollicitatie ingekeken door de personeelsdienst. Sollicitaties die in aanmerking komen, worden dan intern doorgestuurd naar de diensthoofden van de betreffende vacature. Dan wordt de verdere afhandeling bepaald. In het bedrijf hebben in principe alleen de nodige personen voor de correcte afhandeling van onze sollicitatieprocedure toegang tot uw gegevens.

Waar worden de gegevens verwerkt?

De gegevens worden uitsluitend in computercentra in Nederland verwerkt.

Doorgeven van gegevens aan derden

Uw persoonlijke gegevens worden in principe niet doorgegeven aan derden. De enige uitzonderingen zijn indien dit nodig is voor de afhandeling van overeenkomsten met u. Hieronder valt in het bijzonder het doorgeven aan door ons aangestelde dienstverleners (onderaannemers) of andere derden, van wie werkzaamheden nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst (bv. verzendbedrijven of banken). In de relatie met deze derden is dan telkens zeker gesteld dat de doorgegeven gegevens door deze derden uitsluitend voor de genoemde doeleinden mogen worden gebruikt.

Uw rechten als betrokkene

  • Recht op intrekking: U kunt de verstrekte instemmingen op elk moment bij ons herroepen. De gegevensverwerking waarop de herroepen toestemming betrekking heeft, mag dan in de toekomst niet meer voortgezet worden.
  • Recht op informatie: U kunt informatie opvragen over uw persoonlijke gegevens die we verwerken. Dit geldt in het bijzonder voor de doeleinden van gegevensverwerking, de categorieën van persoonlijke gegevens, evt. de categorieën van ontvangers, de duur van de opslag, evt. de herkomst van uw gegevens alsook eventueel voor het bestaan van een geautomatiseerde beslissingsprocedure inclusief profiling en evt. betekenisvolle informatie over de details ervan.
  • Recht op verbetering: U kunt vragen om rechtzetting van onjuiste of onvolledige van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens.
  • Recht op wissen: U kunt vragen om de bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens te wissen, voor zover deze verwerking niet vereist is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor de naleving van een wettelijke verplichting, op grond van het openbaar belang of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.
  • Recht op beperking van de verwerking: U kunt de beperking eisen van de verwerking van uw persoonlijke gegevens, voor zover u de juistheid van de gegevens tegenspreekt, de verwerking onrechtmatig is en u niet wenst dat ze gewist worden. Bovendien hebt u dit recht ook wanneer we de gegevens niet meer nodig hebben, en u ze wel nodig hebt om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Bovendien hebt u dit recht wanneer u verzet hebt aangetekend tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U kunt eisen dat we u uw persoonlijke gegevens die u ons ter beschikking gesteld hebt op een gestructureerd, gebruikelijk en elektronisch leesbaar formaat overdragen. U kunt ook vragen om de ons ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere verantwoordelijke, voor zover dit mogelijk is.
  • Recht van bezwaar:U kunt bezwaar aantekenen bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming, bv. wanneer u meent dat we uw persoonlijke gegevens op onrechtmatige wijze verwerken. U hebt het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonlijke gegevens door ons bij een toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming.

Onze bevoegde toezichthoudende instantie is:

  Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
  Promenade 27, 91522 Ansbach, Germany 
  Telefon: +49 (0) 981 53 1300
  E-Mail: poststelle@lda.bayern.de

Uw recht op verzet

Voor zover we uw persoonlijke gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang verwerken, hebt u het recht verzet aan te tekenen tegen deze verwerking. Indien u van dit recht op verzet gebruik wenst te maken, volstaat daartoe een geschreven bericht. U kunt ons gerust schrijven, per post, fax of e-mail. Onze contactgegevens vindt u onder punt 1 van deze informatie over gegevensbescherming.